HOW
ARE
YOU

were beautiful.

She was beautiful.

He was fuckin' gorgeous.